சூடான-விற்பனை வாயுக்கள்

 • சல்பர் ஹெக்ஸாபுளோரைடு (SF6)

  சல்பர் ஹெக்ஸாபுளோரைடு (SF6)

  சல்பர் ஹெக்ஸாபுளோரைடு, அதன் வேதியியல் சூத்திரம் SF6, நிறமற்ற, மணமற்ற, நச்சுத்தன்மையற்ற மற்றும் எரியக்கூடிய நிலையான வாயு ஆகும்.சல்பர் ஹெக்ஸாபுளோரைடு சாதாரண வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தின் கீழ் வாயுவாக உள்ளது, நிலையான இரசாயன பண்புகள், நீர், ஆல்கஹால் மற்றும் ஈதரில் சிறிது கரையக்கூடியது, பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடில் கரையக்கூடியது மற்றும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு, திரவ அம்மோனியா மற்றும் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்துடன் வேதியியல் ரீதியாக வினைபுரியாது.
 • மீத்தேன் (CH4)

  மீத்தேன் (CH4)

  UN எண்: UN1971
  EINECS எண்: 200-812-7
 • எத்திலீன் (C2H4)

  எத்திலீன் (C2H4)

  சாதாரண சூழ்நிலையில், எத்திலீன் என்பது நிறமற்ற, சற்று துர்நாற்றம் கொண்ட எரியக்கூடிய வாயு ஆகும், இது 1.178g/L அடர்த்தி கொண்டது, இது காற்றை விட சற்று குறைவான அடர்த்தி கொண்டது.இது தண்ணீரில் கிட்டத்தட்ட கரையாதது, எத்தனாலில் அரிதாகவே கரையக்கூடியது மற்றும் எத்தனால், கீட்டோன்கள் மற்றும் பென்சீனில் சிறிது கரையக்கூடியது., ஈதரில் கரையக்கூடியது, கார்பன் டெட்ராகுளோரைடு போன்ற கரிம கரைப்பான்களில் எளிதில் கரையக்கூடியது.
 • கார்பன் மோனாக்சைடு (CO)

  கார்பன் மோனாக்சைடு (CO)

  UN எண்: UN1016
  EINECS எண்: 211-128-3
 • போரான் டிரைகுளோரைடு (BCL3)

  போரான் டிரைகுளோரைடு (BCL3)

  EINECS எண்: 233-658-4
  CAS எண்: 10294-34-5
 • ஈத்தேன் (C2H6)

  ஈத்தேன் (C2H6)

  UN எண்: UN1033
  EINECS எண்: 200-814-8
 • ஹைட்ரஜன் சல்பைடு (H2S)

  ஹைட்ரஜன் சல்பைடு (H2S)

  UN எண்: UN1053
  EINECS எண்: 231-977-3
 • ஹைட்ரஜன் குளோரைடு (HCl)

  ஹைட்ரஜன் குளோரைடு (HCl)

  ஹைட்ரஜன் குளோரைடு HCL வாயு என்பது ஒரு நிறமற்ற வாயுவாகும்.அதன் அக்வஸ் கரைசல் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் என்றும், ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.ஹைட்ரஜன் குளோரைடு முக்கியமாக சாயங்கள், மசாலாப் பொருட்கள், மருந்துகள், பல்வேறு குளோரைடுகள் மற்றும் அரிப்பைத் தடுப்பான்கள் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது.